Skip links

Privacyverklaring

Artikel 1. Algemene verordening gegevensbescherming

Artikel 2. Definities

Rose-coaching, gevestigd Stroomwal 6 te Heemskerk is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor

betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerker / verantwoordelijke / beheerder

alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document treft u onze verklaring aan ter zake

van de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring

is bindend en openbaar inzichtelijk.

Betrokkene: De bezoeker van onze website, gebruiker van onze programma’s, gebruiker van onze

platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger van onze documenten in welke vorm

dan ook.

Verwerker / Verantwoordelijke / Beheerder: rose-coaching.

Verwerken: onder verwerken wordt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen,

structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden,

verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of

vernietigen van gegevens verstaan.

Persoonsgegevens / gegevens: onder persoonsgegevens verstaan we informatie over een

geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen en

telefoonnummers (ook als dat zakelijke e-mailadressen of telefoonnummers zijn van een specifiek

persoon), identificatienummers zoals personeelsnummers en klantnummers, portretten, leeftijd,

geboortedatum en overige informatie.

Artikel 3. Actief verstrekken van gegevens

leads;

1. Betrokkene kan via onze website en/of social media kanalen van rose-coaching alleen zelf actief

zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan

rose-coaching verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

2. Volledigheidshalve betreffen de in lid 1 genoemde gegevens die rose-coaching ter zake van de

aanvraag én de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaren:

3. Naam, telefoonnummer en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen

met de desbetreffende persoon;

4. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het opt-in formulier, om een relatie op te kunnen bouwen met

5. Bedrijfsnaam, naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, BTWnummer, KvK

nummer, e-mailadres en (optioneel) het telefoonnummer uit het betaalformulier om een factuur te

kunnen sturen en om verdere administratieve redenen;

6. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website(s) van Rose-coaching;

7. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over de website(s) van Rose-coaching;

Privacyverklaring d.d. 3 april 2022

8. Internetbrowser en apparaat type

9. De gegevens uit lid 2 van dit artikel worden alleen verwerkt indien ze door betrokkene zelf zijn

verstrekt.

10. Het is mogelijk dat gegevens in de database van Rose-coaching worden opgenomen die

verkregen zijn via een ander kanaal dan via de website van Rose-coaching. Gedacht kan hierbij

worden aan contact via telefoon, whatsapp, e-mail, social media of via een derde. Ook in de

voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen

worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

11. Rose-coaching heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger

zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Rose-coaching kan echter niet

controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Rose-coaching raadt ouders daarom aan

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens

over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als betrokkene ervan overtuigd is

dat rose-coaching zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een

minderjarige, neem dan contact op met info@rose-coaching.nl dan verwijdert rose-coaching deze

informatie.

Artikel 4. Voortijdige controle van gegevens

Artikel 5. Reden van verwerking

Rose-coaching zal mogelijk door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de

Kamer van Koophandel, dit uitsluitend om de juistheid van de gegevens te verifiëren.

De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de

door betrokkene actief ingediende aanvraag, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege

een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene,

om producten en diensten te kunnen afstemmen op de behoefte van betrokkene en om een

eventuele geldigheidscontrole zoals omschreven in artikel 4 te kunnen uitvoeren. Het niet

verstrekken van de benodigde gegevens door betrokkene die voor uitvoering van de overeenkomst

noodzakelijk zijn ontslaat betrokkene niet van de verplichting die zij jegens rose-coaching is

aangegaan.

Artikel 6. Geautomatiseerde besluitvorming

Artikel 7. Verwerking van gegevens

Rose-coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die nadelige

gevolgen kunnen hebben voor betrokkene.

1. Alle (persoons)gegevens die rose-coaching van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal

waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk

is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voorts geldt dat

voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene

zelf actief heeft achtergelaten.

2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp)

blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een

uitzondering in de AVG anders luidt.

Privacyverklaring d.d. 3 april 2022

Artikel 8. Delen van persoonsgegevens met derden

Rose-coaching deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele

wettelijke verplichting.

Rose-coaching deelt gegevens geanonimiseerd met PMA Institute ter waarborging van de kwaliteit

van de coaching. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van

rose-coaching wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau

van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Rose-coaching blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Rose-coaching verstrekt geen persoonsgegevens van

betrokkene aan andere derden, zonder de nadrukkelijke toestemming van betrokkene. Rose-

coaching maakt onder andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die

persoonsgegevens verwerken of opslaan namens rose-coaching: ActiveCampaign, Google Analytics,

Google Drive, WordPress.

Artikel 9. Beveiliging en bescherming van uw gegevens

1. Verstrekte gegevens via de website van rose-coaching worden uitsluitend overgedragen met een

gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet

kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’

bovenin de adresbalk van de webbrowser.

2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server.

Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.

3. Rose-coaching neemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met

info@rose-coaching.nl

Artikel 10. Recht op inzage van uw gegevens

Artikel 11. Recht op vergetelheid

1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database van rose-coaching dan bewaart rose-coaching de

gegevens van betrokkene.

2. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan rose-coaching richten en rose-coaching

zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken van de gegevens zoals die door Rose-

coaching zijn geregistreerd.

3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen

aan rose-coaching te verstrekken.

1. Zodra de overeenkomst tussen rose-coaching en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene

niet meer nodig zijn dan kan betrokkene, middels een schriftelijk verzoek, een verzoek indienen om

zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van rose-coaching.

2. Een verzoek zoals omschreven in art. 11 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er

sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 11 lid 3.

3. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien: a) de uitvoering van de

overeenkomst tussen betrokkene en rose-coaching niet meer op een deugdelijke wijze kan worden

uitgevoerd. b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering zoals

bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, artikel 17 lid 3 onder e van de AVG.

Privacyverklaring d.d. 3 april 2022

Artikel 12. Gebruik website

1. Rose-coaching maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige

omgeving aan iedere bezoeker te bieden. Rose-coaching spant zich in voor een veilige omgeving en

zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die

betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin

gespecialiseerd zijn.

2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en rose-coaching voor enige schade die ontstaat ten gevolge

van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden

hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s,

effecten van hacking, etc.

3. De websites van rose-coaching zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige

SSL/TLSverbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de

webbrowser, staat dit slotje er niet dan verzoekt rose-coaching bij deze aan bezoeker dit onverwijld

kenbaar te maken via: www.rose-coaching.nl of info@rose-coaching.nl en laat bezoeker onder geen

enkele omstandigheid gegevens achter

.

Artikel 13. Procedure datalekken

Artikel 14. Informatie op de website

Artikel 15. Nieuwsbrief

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste

dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal rose-coaching conform de met betrokkene

gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij

de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen,

alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat

ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

De informatie op de website van rose-coaching is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand

gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve

is informatie op onze website informatief en indicatief van aard. Voorts kunnen aan type- en

spelfouten geen rechten worden ontleend en dient de gehele inhoud van de website als vrijblijvend

te worden beschouwd.

1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informatie (“nieuwsbrief”) als

betrokkene actief het emailadres heeft achtergelaten op de website van rose-coaching dan wel per

e-mail heeft toegestuurd. Het emailadres wordt tezamen met de datum van registratie en diverse

technische gegevens in een, naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen.

2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen naar

info@rose-coaching.nl

3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

Privacyverklaring d.d. 3 april 2022

Artikel 16. Cookies

Rose-coaching kan gebruik maken van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een

klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van

de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Rose-coaching gebruikt cookies met een puur

technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat

bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast kan

rose-coaching cookies plaatsen die het surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat rose-coaching op

maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies

door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de

browser verwijderen.

Artikel 17. Klachten en vragen

1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als rose-coaching

en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.

2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met: rose-coaching via

info@rose-coaching.nl

Privacyverklaring d.d. 3 april 2022